Škola

Zaměstnanci školy

Vedení školy

Mgr. Jiřina Červenková        ředitelka školy                              reditelka@zsmsok.eu   
Mgr. Jaromíra Rusiniková zástupkyně ředitelky školy rusinikova.j@zsmsok.eu

Učitelé

Mgr. Jana Balko                      

1.A    

Předměty prvního stupně        

balko.j@zsmsok.eu

Mgr. Jaromíra Rusiníková

 

Předměty prvního stupně

rusinikova.j@zsmsok.eu

Mgr. Jiřina Červenková

-

Předměty prvního stupně

reditelka@zsmsok.eu

Mgr. Hana Dantlingerová

3.B

Předměty prvního stupně

dantha@zsmsok.eu

Gabriela Dobrovolná

-

Vychovatelka ŠD

dobrga@zsmsok.eu

Mgr. Lucie Drofová Šourková

1.B

Předměty prvního stupně

sourlu@zsmsok.eu

Mgr. Miluše Glave Flašková

2.A

Předměty prvního stupně

glavmi@zsmsok.eu 

Lenka Wittlerová

-

Vychovatelka ŠD

kocarnikova.l@zsmsok.eu

Mgr. Lada Kratochvílová

9.A

učitelka 2. stupně

kratochvilova.l@zsmsok.eu

Jakub Kotal, DiS.

7.B

učitel 1. a 2. stupně

kotal@zsmsok.eu

Mgr. Věra Ouřadová

4.A

Předměty prvního stupně

ourave@zsmsok.eu

Mgr. Jiří Podhajský

7.A

učitel 2. stupně

podhaj@zsmsok.eu

Hana Pokorná

2.B

Předměty prvního stupně

pokorna.h@zsmsok.eu

Mgr. Jitka Kuzmová

-

Předměty prvního stupně

kuzmova@zsmsok.eu

Mgr. Marcela Horáková

3.A

učitelka 1. stupně

m.horakova@zsmsok.eu

Mgr. Karina Rusiniková

6.B

učitelka 1. a 2. stupně

rusinikova.k@zsmsok.eu

Mgr. Roman Přibyl

6.A

učitel 2. stupně

r.pribyl@zsmsok.eu

Mgr. Alena Wimmerová

5.A

Předměty prvního stupně

wimmal@zsmsok.eu

Mgr. Iva Váňová

 4.B

učitelka 1. a 2. stupně

vanova.i@zsmsok.eu

Iveta Živčáková

5.B

Předměty prvního stupně

zivcakova.i@zsmsok.eu

Mgr. Bibiana Novotná

 

učitelka 2. stupně, AJ

novotna.b@zsmsok.eu

Ing. Hana Pisáriková

8.A

učitelka 2. stupně

h.pisarikova@zsmsok.eu

Mgr. Lucie Schwalbová

-

učitelka HV

l.schwalbova@zsmsok.eu

MUDr. Jana Králová

-

učitelka CH, TV

kralova.j@zsmsok.eu

Bc. Lada Šulcová

-

učitelka AJ, VLA, PŘÍ

l.sulcova@zsmsok.eu

Bc. Anna Ulbrich

-

učitelka 2. stupně NJ, VO

ulbrich.a@zsmsok.eu

 

ICT koordinátor: Jakub Kotal, DiS.

Koordinátor ŠVP: Mgr. Jaromíra Rusiniková

Výchovný poradce: Mgr. Jiřina Červenková - 2. st., Mgr. Miluše Glave Flašková - 1. st.

Metodik prevence: Mgr. Jana Balko

Koordinátor EVVO: Ing. Hana Pisáriková

Asistentka pedagoga: Jana Šulcová (5.A), Markéta Ďurinová (7.B), Ida Chamrádová (5.B), Petra Švarcová (6.A), Blanka Glazerová (2.A)

 

Provozní zaměstnanci

Asistentka ředitelky: Eva Režová

Hospodářka: Eva Režová

Ekonomka: Bc. Alena Svobodová

Mzdová účetní: Bc. Alena Svobodová

Školník: Vladimír Laurin


Charakteristika školy

Škola se za dobu více než 100 let měnila. Proměnou procházelo v průběhu století zaměření školy, výuka, způsoby práce s dětmi, celkový duch školy. Změnil se její vnější i vnitřní vzhled, i když některá zákoutí určitě v pamětnících vyvolají vzpomínky a historie na nás dýchne. O proměny školy se velkou měrou zasloužili pracovití a obětaví zaměstnanci školy.

 Snažíme se vytvářet školu, kde se žáci, rodiče i učitelé cítí dobře. Podněcujeme aktivitu dětí, rozvíjíme jejich zvídavost, připravujeme je na studium na střední škole a vedeme k celoživotnímu vzdělávání. Snažíme se naše žáky naučit orientovat se ve společnosti a v komunikaci s lidmi. Naše škola také vede žáky zejména ke zdravému životnímu stylu, k odpovědnému vztahu k životnímu prostředí a vlastnímu zdraví, k pochopení nutnosti domluvit se cizím jazykem, k dodržování pravidel slušnosti a harmonickému rozvoji celé osobnosti žáka včetně dostatečné pohybové aktivity. I proto je profilovaným předmětem na naší škole tělesná výchova.


  Nabízíme žákům celou řadu všestranných pohybových aktivit včetně výuky plavání, lyžařského kurzu a badmintonové akademie, kterou realizujeme již třetím rokem ve spolupráci s badmintonovým oddílem VK Aš. Od roku 2012 jsme také úspěšně zapojeni do sportovního projektu OVOV, jehož smyslem je zvýšení pohybové aktivity a aktivní zapojení co největšího počtu žáků školy do zlepšení svých sportovních výkonů. V tomto projektu jsme byli několikrát velmi úspěšní jak v družstvech, tak v jednotlivcích, kdy naši žáci bojovali, a to úspěšně, i v celorepublikovém kole.

  Naše škola je také zapojena do Asociace školních sportovních klubů. Zapojujeme se také do různých dalších sportovních soutěží a sportovních akcí, řadu z nich také sami pořádáme nebo spoluorganizujeme. Žáci využívají k těmto aktivitám nejen školní tělocvičnu, ale i nové školní sportoviště, které bylo vybudované v roce 2014. Jeho stavbu realizoval zřizovatel, město Aš, v rámci projektu „Aktivní život pro Aš“. Součástí sportoviště je fotbalové a multifunkční hřiště, hřiště na plážový volejbal, atletický sektor a moderní sociální zázemí. Provoz sportoviště je i v odpoledních hodinách, kdy ho naše škola provozuje i pro širokou veřejnost.


  Ve škole aktivně pracuje žákovský parlament, který se podílí na organizaci školního života, školská rada a sdružení rodičů, které pro žáky vybrané akce samostatně organizuje, činnost školy výrazně podporuje a obohacuje.                                       


Prostory školy

  V současné době výuka ve škole probíhá ve 14 třídách, které slouží jako kmenové, a v 5 odborných učebnách. Všechny třídy prvního stupně disponují audiovizuální technikou, ve čtyřech třídách je počítačová sestava připojená do školní sítě a na internet. Žáci 2.stupně využívají odborné učebny informatiky 25 PC, přírodovědných předmětů s 1 PC, cizích jazyků, cvičné kuchyňky, dílen.

  Díky zapojení se do projektů SIPVZ jsme získali finanční prostředky na vylepšení počítačové technologie - v odborné učebně přírodovědných předmětů máme k dispozici plně ozvučenou interaktivní tabuli, vybavenou programem Interwrite, dataprojektor a počítačovou sestavu. Učebnu informatiky jsme obohatili plátnem a dataprojektorem, čímž se výuka stala hned zajímavější a tato učebna má daleko širší využití.


Školní knihovna

 Již několik let fungující školní knihovna doznává svých proměn a v nové místnosti – v podkroví školy je již uloženo a žákům k dispozici několik set knih. Přesto knihovna musí stále růst a díky soukromým sponzorským darům či podpoře městské knihovny se daří knihy aktualizovat a obměňovat. V knihovně je k nalezení a pročtení nejen beletrie a dětské knihy nepřeberného množství, ale i knihy cizojazyčné a encyklopedické.

  Služeb knihovny využívají především žáci prvního stupně, kteří mají přístup do knihovny o hlavní přestávce, ale i žáci druhého stupně příležitostně v odpoledních hodinách zabloudí do prostor knihovny.


Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada byla zřízená dle § 167 zákona 561/2004 Sb. ke dni 1. 1. 2002; má 9 členů  -  3 zástupce zřizovatele, 3 rodičovské veřejnosti a 3 zástupce školy. Školská rada pracuje podle vlastního plánu práce, má možnost a právo vyjadřovat se k návrhům školního vzdělávacího programu a k jejich následnému uskutečňování, schvalovat výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, výchovné práci apod. Spolupráce školy se školskou radou je na velmi dobré úrovni, členové zajišťují pravidelným kontaktem vzájemnou informovanost a řešení vzniklých úkolů, popř. problémů.

 

Členové školské rady: 

ZA ŠKOLU:

 

Mgr. Miluše Glave Flašková, Mgr. Marcela Horáková, Mgr. Jaromíra Rusiniková

ZA ZŘIZOVATELE:

Lenka Hanusová, Bc. Richard Kosík, Petr Všetečka, DiS.

ZA RODIČE:

Martina Pospíšilová, Ing. Marian Rewczuk, Romana Školová

 

 

 

 


Spolek rodičů a přátel školy Okružní, Aš

  Sdružení  rodičů a  přátel a školy SRPŠ vzniklo z iniciativy rodičů v květnu r. 2012.  Sdružení je dobrovolným sdružením rodičů a zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže, o práci školy, žáků, o jejich zájmovou činnost. Sdružení pomáhá při organizování a zajišťování akcí školy, podporuje, doplňuje a spolufinancuje aktivity školy, do budoucna plánuje i vlastní doprovodnou činnost.
  V letošním školním roce procházelo sdružení výraznou změnou.  Z nařízení ministerstva byly stanovy sdružení upraveny dle NOZ a sdružení se přeměnilo na spolek. Spolu s přeměnou došlo i ke změně názvu: Spolek rodičů a přátel základní školy Okružní, Aš. Zvolenou a registrovanou předsedkyní se stala Mgr. Monika Caranová. Práce sdružení/spolku funguje úspěšně, byly odsouhlaseny pravidelné příspěvky třídám, které mají podpořit jejich další individuální vzdělávání a umožnit mimořádné akce. Mezi další příspěvkové oblasti sdružení/spolku patří sportovní aktivity, podpora postupů žáků  do dalších okresních/ krajských kol, cestovné, podpora česko-německé spolupráce, příspěvky a odměny pro žáky a další.


Enviromentální výchova - EVVO

Environmentální výchova probíhá podle školního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO).
Jednotlivá témata jsou průběžně zařazována do výukových předmětů a realizována formou zážitkové pedagogiky, v rámci ekologických výletů a projektů.

 Cílem je předávání znalostí a podpora kompetencí u žáků v oblastech:

  • Základy ekologie
  • Ochrana přírody a životního prostředí
  • Environmentální senzitivita a etika

Na základě predispozice zájmu dětí o přírodu, lze rozvíjet touhu poznávat, pozorovat a nacházet její systémové funkce, schopnost uvědomovat si rozsahy a důsledky jejího poškozování, rovněž rozvíjet potřebu přírodu ochraňovat a vést k návykům ohleduplného jednání.

 


Sponzoři školy

Na tomto místě bychom rádi vyjádřili poděkování všem, kteří naši školu podpořili jakoukoli formou v jakékoli hodnotě. Jsme rádi, že máme společný cíl, a velmi si vážíme vašeho zájmu zlepšovat kvalitu vzdělávání na naší škole.

Naši sponzoři:

Hofmann Beton (finanční dar)

MUDr. Václav Vydra (věcný dar)

Kalčic - KBM International s.r.o. (finanční dar)

Heunisch slévárna (finanční dar)

Petainer (finanční dar)

W. G. G., a.s. Bc. J. Strachota (finanční dar)

Martin Brož (finanční dar)

Libor Motyčka - TDS A š s.r.o. (finanční dar)

 

 

 


Historie školy

 Škola v Okružní ulici v Aši prošla zajímavým vývojem. Její vznik se datuje rokem 1912. Byla vybudována jako reálné gymnázium a jako takové existovala, s přestávkami válečných let, až do roku1949. V období 1. světové války byla dokonce vojenským lazaretem. V roce 1949 došlo k zániku gymnázia a do budovy přesídlila 3. národní škola. V roce 1952 došlo ke změně na 3.národní a 2.střední školu. Od roku 1953 se škola změnila na 2.osmiletou střední školu. Vývoj pokračoval změnou na jedenáctiletou střední školu od roku 1954. Tím lze hovořit o návratu gymnázia do Aše. V roce 1959 se mění dosavadní jedenáctiletka na dvanáctiletku. Od školního roku 1961 sloužila škola jako 3.základní devítiletá škola a Střední všeobecně-vzdělávací škola. V roce 1965 je SVVŠ zrušena, převedena do Chebu a v Aši tím znovu zaniká gymnázium. Od této doby slouží jako 3.základní škola prakticky dosud

 

100 let - almanach

100 let - fotografie

100 let - reportáž MVTV