Škola

Zaměstnanci školy

Vedení školy

Mgr. Jiřina Červenková        ředitelka školy                              reditelka@zsmsok.eu   
Mgr. Hana Dantlingerová zástupkyně ředitelky školy dantha@zsmsok.eu

 

Učitelé

 

Mgr. Jana Balko                      

2.A    

Předměty prvního stupně        

balkja@zsmsok.eu

Mgr. Jaromíra Rusiníková

5.A

Předměty prvního stupně

rusinikova.je@zsmsok.eu

Mgr. Jiřina Červenková

-

Předměty prvního stupně

reditelka@zsmsok.eu

Mgr. Hana Dantlingerová

5.B

Předměty prvního stupně

dantha@zsmsok.eu

Gabriela Dobrovolná

-

Vychovatelka ŠD

dobrga@zsmsok.eu

Mgr. Lucie Drofová Šourková

1.B

Předměty prvního stupně

sourl@zsmsok.eu

Mgr. Miluše Glave Flašková

3.B

Předměty prvního stupně

glavmi@zsmsok.eu 

Lenka Kočárníková

-

Vychovatelka ŠD

kocarnikova.l@zsmsok.eu

Mgr. Lada Kratochvílová

6.A

ČJL, OV

kratochvilova.l@zsmsok.eu

Roman Novák

-

TV, AJ

novak.r@zsmsok.eu

Mgr. Věra Ouřadová

1.A

Předměty prvního stupně

ourave@zsmsok.eu

Mgr. Jiří Podhajský

8.A

D,AJ,TV

podhaj@zsmsok.eu

Mgr. Hana Pokorná

4.A

Předměty prvního stupně

pokorna.h@zsmsok.eu

Tomáš Roh

9.A

PŘ, HV, AJ

rohtom@zsmsok.eu

Mgr. Karel Sláma

7.A

CH, TV, NJ, Z

slama.k@zsmsok.eu

Ing. Zdeněk Šíma

 

M, F

z.sima@zsmsok.eu

Mgr. Jana Šulcová

4.B

Předměty prvního stupně

sulcova.j@zsmsok.eu

Mgr. Alena Wimmerová

3.A

Předměty prvního stupně

wimmal@zsmsok.eu

Radek Wunderlich

 

INF, D, AJ

wunderlich.r@zsmsok.eu

Iveta Živčáková

2.B

Předměty prvního stupně

zivcakova.i@zsmsok.eu

 

ICT koordinátor

Koordinátor ŠVP: Mgr. Hana Dantlingerová, Mgr. Lucie Drofová Šourková

Výchovný poradce: Mgr. Jiřina Červenková, Mgr. Miluše Glave Flašková - 1. st.

Metodik prevence: Mgr. Jaromíra Rusiníková

Koordinátor EVVO: Tomáš Roh, Mgr. Jana Šulcová - 1. st.

Koordinátor spolupráce s partnerskou školou: Mgr. Karel Sláma

Asistentka pedagoga: Kateřina Schwalbová (1.B), Jana Šulcová (2.A), Nikol Jurdová (4.A), Markéta Ďurinová (4.)

 

Provozní zaměstnanci

Asistentka ředitelky: Eva Režová

Hospodářka: Eva Režová

Ekonomka: Bc. Alena Svobodová

Mzdová účetní: Renata Ondříšková

Školník: Petr Procházka


Charakteristika školy

Škola se za dobu více než 100 let měnila. Proměnou procházelo v průběhu století zaměření školy, výuka, způsoby práce s dětmi, celkový duch školy. Změnil se její vnější i vnitřní vzhled, i když některá zákoutí určitě v pamětnících vyvolají vzpomínky a historie na nás dýchne. O proměny školy se velkou měrou zasloužili pracovití a obětaví zaměstnanci školy.

 Snažíme se vytvářet školu, kde se žáci, rodiče i učitelé cítí dobře. Podněcujeme aktivitu dětí, rozvíjíme jejich zvídavost, připravujeme je na studium na střední škole a vedeme k celoživotnímu vzdělávání. Snažíme se naše žáky naučit orientovat se ve společnosti a v komunikaci s lidmi. Naše škola také vede žáky zejména ke zdravému životnímu stylu, k odpovědnému vztahu k životnímu prostředí a vlastnímu zdraví, k pochopení nutnosti domluvit se cizím jazykem, k dodržování pravidel slušnosti a harmonickému rozvoji celé osobnosti žáka včetně dostatečné pohybové aktivity. I proto je profilovaným předmětem na naší škole tělesná výchova.


  Nabízíme žákům celou řadu všestranných pohybových aktivit včetně výuky plavání, lyžařského kurzu a badmintonové akademie, kterou realizujeme již třetím rokem ve spolupráci s badmintonovým oddílem VK Aš. Od roku 2012 jsme také úspěšně zapojeni do sportovního projektu OVOV, jehož smyslem je zvýšení pohybové aktivity a aktivní zapojení co největšího počtu žáků školy do zlepšení svých sportovních výkonů. V tomto projektu jsme byli několikrát velmi úspěšní jak v družstvech, tak v jednotlivcích, kdy naši žáci bojovali, a to úspěšně, i v celorepublikovém kole.

  Naše škola je také zapojena do Asociace školních sportovních klubů. Zapojujeme se také do různých dalších sportovních soutěží a sportovních akcí, řadu z nich také sami pořádáme nebo spoluorganizujeme. Žáci využívají k těmto aktivitám nejen školní tělocvičnu, ale i nové školní sportoviště, které bylo vybudované v roce 2014. Jeho stavbu realizoval zřizovatel, město Aš, v rámci projektu „Aktivní život pro Aš“. Součástí sportoviště je fotbalové a multifunkční hřiště, hřiště na plážový volejbal, atletický sektor a moderní sociální zázemí. Provoz sportoviště je i v odpoledních hodinách, kdy ho naše škola provozuje i pro širokou veřejnost.


  Ve škole aktivně pracuje žákovský parlament, který se podílí na organizaci školního života, školská rada a sdružení rodičů, které pro žáky vybrané akce samostatně organizuje, činnost školy výrazně podporuje a obohacuje.                                       


Prostory školy

  V současné době výuka ve škole probíhá ve 14 třídách, které slouží jako kmenové, a v 5 odborných učebnách. Všechny třídy prvního stupně disponují audiovizuální technikou, ve čtyřech třídách je počítačová sestava připojená do školní sítě a na internet. Žáci 2.stupně využívají odborné učebny informatiky 25 PC, přírodovědných předmětů s 1 PC, cizích jazyků, cvičné kuchyňky, dílen.

  Díky zapojení se do projektů SIPVZ jsme získali finanční prostředky na vylepšení počítačové technologie - v odborné učebně přírodovědných předmětů máme k dispozici plně ozvučenou interaktivní tabuli, vybavenou programem Interwrite, dataprojektor a počítačovou sestavu. Učebnu informatiky jsme obohatili plátnem a dataprojektorem, čímž se výuka stala hned zajímavější a tato učebna má daleko širší využití.


Školní knihovna

 Již několik let fungující školní knihovna doznává svých proměn a v nové místnosti – v podkroví školy je již uloženo a žákům k dispozici několik set knih. Přesto knihovna musí stále růst a díky soukromým sponzorským darům či podpoře městské knihovny se daří knihy aktualizovat a obměňovat. V knihovně je k nalezení a pročtení nejen beletrie a dětské knihy nepřeberného množství, ale i knihy cizojazyčné a encyklopedické.

  Služeb knihovny využívají především žáci prvního stupně, kteří mají přístup do knihovny o hlavní přestávce, ale i žáci druhého stupně příležitostně v odpoledních hodinách zabloudí do prostor knihovny.


Školská rada

 

  Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada byla zřízená dle § 167 zákona 561/2004 Sb. ke dni 1. 1. 2002; má 9 členů  -  3 zástupce zřizovatele, 3 rodičovské veřejnosti a 3 zástupce školy. Školská rada pracuje podle vlastního plánu práce, má možnost a právo vyjadřovat se k návrhům školního vzdělávacího programu a k jejich následnému uskutečňování, schvalovat výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, výchovné práci apod. Spolupráce školy se školskou radou je na velmi dobré úrovni, členové zajišťují pravidelným kontaktem vzájemnou informovanost a řešení vzniklých úkolů, popř. problémů.

 

Členové školské rady: 

ZA ŠKOLU:

Mgr. Alena Wimmerová - předsedkyně

Mgr. Karel Sláma

Mgr. Hana Dantlingerová

ZA ZŘIZOVATELE:

Bc. Lada Göthová

Mgr. Robert Vyskočil

Richard Kosík

ZA RODIČE:

Kristina Lukavská

Martina Pospíšilová

Romana Školová

 

 

 

 


Spolek rodičů a přátel školy Okružní, Aš

  Sdružení  rodičů a  přátel a školy SRPŠ vzniklo z iniciativy rodičů v květnu r. 2012.  Sdružení je dobrovolným sdružením rodičů a zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže, o práci školy, žáků, o jejich zájmovou činnost. Sdružení pomáhá při organizování a zajišťování akcí školy, podporuje, doplňuje a spolufinancuje aktivity školy, do budoucna plánuje i vlastní doprovodnou činnost.
  V letošním školním roce procházelo sdružení výraznou změnou.  Z nařízení ministerstva byly stanovy sdružení upraveny dle NOZ a sdružení se přeměnilo na spolek. Spolu s přeměnou došlo i ke změně názvu: Spolek rodičů a přátel základní školy Okružní, Aš. Zvolenou a registrovanou předsedkyní se stala Mgr. Monika Caranová. Práce sdružení/spolku funguje úspěšně, byly odsouhlaseny pravidelné příspěvky třídám, které mají podpořit jejich další individuální vzdělávání a umožnit mimořádné akce. Mezi další příspěvkové oblasti sdružení/spolku patří sportovní aktivity, podpora postupů žáků  do dalších okresních/ krajských kol, cestovné, podpora česko-německé spolupráce, příspěvky a odměny pro žáky a další.


Adopce na dálku

  Naše škola adoptovala před čtyřmi roky dívku GAME DALESSOU KOIVOGUI, která pochází z Conakry, stát Quinea (západní Afrika). Její matka je v domácnosti, otec elektrikář. Matka se stará kromě Game i o dítě své sestry, která zemřela. Game chodí do státní školy.
  Aby naše Game mohla dále pokračovat ve školní docházce, snažíme se vybírat během školního roku příspěvek na adopci formou různých školních aktivit nebo dobrovolnými příspěvky od žáků či rodičů.
Každoročně potřebuje 6 300,-Kč.
  Projekt realizuje Občanské sdružení pro-Contact, z.s., předsedkyně Rut Schreiberová. Koordinátoři projektu adopce, kteří jezdí na kontrolní cesty za adoptovanými dětmi do Guineje (v současnosti Tomáš Pivoda) .

Na konci roku nás velmi potěšil dopis, který jsme obdrželi:

Vážení adoptivní rodiče,

za celý náš tým v České republice i Guineji Vám přejeme krásné vánoční svátky a v novém roce 2016 mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti.Děkujeme srdečně za veškerou přízeň, kterou dětem v Guineji věnujete. Díky ní jsou jejich životy bohatší o rozměry, které by jinak nikdy nepoznaly a dostávají šanci měnit těžké životní podmínky, ve kterých žijí. Přinášíte jim naději a světlo nejen o svátcích, ale každý den, a to je ten nejkrásnější dar, který lze věnovat.O našem Projektu adopce afrických dětí na dálku nedávno, při příležitosti začátku nového školního roku a předávání školních pomůcek adoptovaným dětem, natočila a odvysílala krátkou reportáž i Guinejská televize RTG.

Přijměte, prosím, toto krátké video, kde jedna z adoptovaných dívek Souane Rosaline Haba, děkuje jménem všech dětí i Vám rodičům, jako malý dárek od našich guinejských přátel:

Se srdečnými pozdravy a přáním všeho nejlepšího,
tým pro-Contact, z.s.


Zodpovědná osoba za ZŠ: Mgr. Jiří Podhajský a třída 8.A.

Děkujeme za Vaše příspěvky.

 


Partnerská škola

 V  březnu 2013 navázala naše škola za účelem prohloubení sousedských a partnerských vztahů prostřednictvím předsedkyně našeho SRPZŠ  spolupráci se školou v sousedním německém městečku Schönwald. Schönwaldská škola patří mezi poměrně malé školy a je prvostupňová (celkem 119 žáků, vedení školy paní Gabriele Adam).  Z tohoto důvodu probíhá veškerá spolupráce na úrovni 1. stupně. Cílem naší spolupráce je, aby se děti přirozenou cestou setkávaly s německým a českým jazykem, odbourávaly se předsudky, aby děti poznaly prostředí v německé a české škole, poznávaly jiné zvyklosti, tradice, kulturní hodnoty.


 Mezi již tradiční akce patří vánoční zpívání u stromečku, společný výlet do Františkových Lázní a společné sportovní klání na konci školního roku. Novinkou je navázání dopisního přátelství žáků čtvrtých tříd, které se teprve rozvíjí. Myšlenkou je nezávazné dopisování žáků v jediném společném cizím jazyce – angličtině.

 Většina smluvených akcí má ráz pravidelnosti a společné akce se stávají samozřejmou součástí školního roku. Pravidelná česko - německá setkání v příhraničních regionech představují pro děti jedinečnou šanci navázat přátelství s vrstevníky z druhé strany hranice a získat první znalosti jazyka sousední země. Na uskutečněných akcích panuje vždy velmi milá a příjemná přátelská atmosféra, která s sebou  přináší i významný výchovný i vzdělávací dopad. 

               

Bylinková zahrádka

 

 


Enviromentální výchova - EVVO

 Environmentální výchova probíhá podle školního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO).
Jednotlivá témata jsou průběžně zařazována do výukových předmětů a realizována formou zážitkové pedagogiky, v rámci ekologických výletů a projektů.

 Cílem je předávání znalostí a podpora kompetencí u žáků v oblastech:
– Základy ekologie
– Ochrana přírody a životního prostředí
– Environmentální senzitivita a etika

 Na základě predispozice zájmu dětí o přírodu, lze rozvíjet touhu poznávat, pozorovat a nacházet její systémové funkce, schopnost uvědomovat si rozsahy a důsledky jejího poškozování, rovněž rozvíjet potřebu přírodu ochraňovat a vést k návykům ohleduplného jednání.


 V letošním školním roce se zatím realizovaly tyto akce:
– Péče žáků 2. stupně o bylinkovou zahrádku na pozemku kaple Ackerl u Libé (6.-7. roč.)
– Exkurze: Ekofarma Kozodoj u Karlových Varů (1.stupeň)
-  Ranč Elrio v Kopaninách u Aše, (1.stupeň)
-  Ekostatek Cheb, ( 1. a 2.stupeň)

 


Sponzoři školy

Na tomto místě bychom rádi vyjádřili poděkování všem, kteří naši školu podpořili jakoukoli formou v jakékoli hodnotě. Jsme rádi, že máme společný cíl, a velmi si vážíme vašeho zájmu zlepšovat kvalitu vzdělávání na naší škole.

Naši sponzoři v roce:

2013:

Mgr. Marcela Kytková – finanční dar
Ing. Petr Farkaš – finanční dar
Paní Marie Hlaváčková – finanční dar
Carvac s.r.o. – finanční dar
Ilos s.r.o. – finanční dar

2014:

Mgr. Marcela Kytková – finanční dar
Paní Monika Mádrová – finanční dar
KBM international s.r.o. – finanční dar¨
Ašské lesy s.r.o. – finanční dar
CITY ILLUMINATIOS s.r.o. – finanční dar
Ilos s.r.o. – finanční dar


2015:

Petainer Czech Holdings s.r.o. – finanční dar
Paní Andrea Špalková – věcný dar
Ilos s.r.o. – finanční dar

 

Spolupracujeme díky firmě ILOS

 Naše základní škola v Okružní ulici již několik let intenzivně spolupracuje s německou základní školou v Schönwaldu. Společně se scházíme, vyrábíme, zpíváme, jezdíme na výlety a seznamujeme s blízkým okolím. Část těchto aktivit by ovšem nebyla možná, kdyby naši školu nepodporoval p.Landwehrmann, jednatel a majitel firmy ILOS v Aši.
I mezi jeho cíle patří podpora a rozvoj jazykové úrovně na školách a všeobecná podpora vzdělávání dětí. Nejen že jsme díky panu Landwehrmannovi a jeho velkorysosti mohli žáky lépe vybavit učebnicemi na jazyky, ale i žáčci z prvních tříd byli vybaveni tabulkami pro jednodušší zvládání abecedy, druháčci si směli užít jednodenní výlet do divadla
a páťáci si vyzkoušeli naučnou stezku v Nejdku.
 Jsme přesvědčeni, že pan Landwehrmann ani netuší, jaké dobré skutky koná a jak je schopen svou podporou rozsévat úsměvy na tvářích žáků, kterým by jinak bohužel muselo zůstat mnohé odepřeno. A když se skupina žákyň za podpory své vyučující rozhodla požádat o krátkou návštěvu a poděkovat, udělal si pan Landwehrmann ve svém nabitém pracovním kalendáři volnou chvilku a přijal poděkování děvčat naší školy a malý dárek, který pro něj žáci vyrobili – obraz dokazující, co vše jsme s jeho pomocí mohli uskutečnit.

 

                                                               Děkujeme!


Historie školy

 Škola v Okružní ulici v Aši prošla zajímavým vývojem. Její vznik se datuje rokem 1912. Byla vybudována jako reálné gymnázium a jako takové existovala, s přestávkami válečných let, až do roku1949. V období 1. světové války byla dokonce vojenským lazaretem. V roce 1949 došlo k zániku gymnázia a do budovy přesídlila 3. národní škola. V roce 1952 došlo ke změně na 3.národní a 2.střední školu. Od roku 1953 se škola změnila na 2.osmiletou střední školu. Vývoj pokračoval změnou na jedenáctiletou střední školu od roku 1954. Tím lze hovořit o návratu gymnázia do Aše. V roce 1959 se mění dosavadní jedenáctiletka na dvanáctiletku. Od školního roku 1961 sloužila škola jako 3.základní devítiletá škola a Střední všeobecně-vzdělávací škola. V roce 1965 je SVVŠ zrušena, převedena do Chebu a v Aši tím znovu zaniká gymnázium. Od této doby slouží jako 3.základní škola prakticky dosud

 

100 let - almanach

100 let - fotografie

100 let - reportáž MVTV