Škola

Zaměstnanci školy

Vedení školy

Mgr. Jiřina Červenková        ředitelka školy                              reditelka@zsmsok.eu   
Mgr. Jaromíra Rusiniková zástupkyně ředitelky školy rusinikova.j@zsmsok.eu

Učitelé

Mgr. Jana Balko                      

4.A    

Předměty prvního stupně        

balko.j@zsmsok.eu

Mgr. Jaromíra Rusiníková

5.B

Předměty prvního stupně

rusinikova.j@zsmsok.eu

Mgr. Jiřina Červenková

-

Předměty prvního stupně

reditelka@zsmsok.eu

Mgr. Hana Dantlingerová

2.B

Předměty prvního stupně

dantha@zsmsok.eu

Gabriela Dobrovolná

-

Vychovatelka ŠD

dobrga@zsmsok.eu

Mgr. Lucie Drofová Šourková

3.B

Předměty prvního stupně

sourlu@zsmsok.eu

Mgr. Miluše Glave Flašková

1.A

Předměty prvního stupně

glavmi@zsmsok.eu 

Lenka Wittlerová

-

Vychovatelka ŠD

kocarnikova.l@zsmsok.eu

Mgr. Lada Kratochvílová

8.A

učitelka 2. stupně

kratochvilova.l@zsmsok.eu

Jakub Kotal, DiS.

6.B

učitel 1. a 2. stupně

kotal@zsmsok.eu

Mgr. Věra Ouřadová

3.A

Předměty prvního stupně

ourave@zsmsok.eu

Mgr. Jiří Podhajský

6.A

učitel 2. stupně

podhaj@zsmsok.eu

Hana Pokorná

1.B

Předměty prvního stupně

pokorna.h@zsmsok.eu

Mgr. Jitka Kuzmová

-

Předměty prvního stupně

kuzmova@zsmsok.eu

Mgr. Marcela Horáková

2.A

učitelka 1. stupně

m.horakova@zsmsok.eu

Ing. Zdeněk Šíma

 -

učitel 2. stupně

sima.z@zsmsok.eu

Mgr. Roman Přibyl

9.A

učitel 2. stupně

r.pribyl@zsmsok.eu

Mgr. Alena Wimmerová

5.A

Předměty prvního stupně

wimmal@zsmsok.eu

Radek Wunderlich

 

učitel 2. stupně

wunderlich.r@zsmsok.eu

Iveta Živčáková

4.B

Předměty prvního stupně

zivcakova.i@zsmsok.eu

Miroslava Shejbalová Majerová

7.A

učitelka 2. stupně

shejbalova@zsmsok.eu

Ing. Hana Pisáriková

-

učitelka 2. stupně

h.pisarikova@zsmsok.eu

Mgr. Lucie Schwalbová

-

učitelka HV

l.schwalbova@zsmsok.eu

Ing. Vlastimil Flaška

-

učitel F, CH

v.flaska@zsmsok.eu

Simona Dobešová

-

učitelka TV, PČ

s.dobesova@zsmsok.eu

 

ICT koordinátor: Jakub Kotal, DiS.

Koordinátor ŠVP: Mgr. Jaromíra Rusiniková

Výchovný poradce: Mgr. Jiřina Červenková - 2. st., Mgr. Miluše Glave Flašková - 1. st.

Metodik prevence: Mgr. Jana Balko

Koordinátor EVVO: Miroslava Shejbalová Majerová

Koordinátor spolupráce s partnerskou školou: Mgr. Karel Sláma

Asistentka pedagoga: Jana Šulcová (4.A), Markéta Ďurinová (6.B), Ida Chamrádová (4.B), Petra Švarcová (5.A), Blanka Glazerová (1.A)

 

Provozní zaměstnanci

Asistentka ředitelky: Eva Režová

Hospodářka: Eva Režová

Ekonomka: Bc. Alena Svobodová

Mzdová účetní: Bc. Alena Svobodová

Školník: Vladimír Laurin


Charakteristika školy

Škola se za dobu více než 100 let měnila. Proměnou procházelo v průběhu století zaměření školy, výuka, způsoby práce s dětmi, celkový duch školy. Změnil se její vnější i vnitřní vzhled, i když některá zákoutí určitě v pamětnících vyvolají vzpomínky a historie na nás dýchne. O proměny školy se velkou měrou zasloužili pracovití a obětaví zaměstnanci školy.

 Snažíme se vytvářet školu, kde se žáci, rodiče i učitelé cítí dobře. Podněcujeme aktivitu dětí, rozvíjíme jejich zvídavost, připravujeme je na studium na střední škole a vedeme k celoživotnímu vzdělávání. Snažíme se naše žáky naučit orientovat se ve společnosti a v komunikaci s lidmi. Naše škola také vede žáky zejména ke zdravému životnímu stylu, k odpovědnému vztahu k životnímu prostředí a vlastnímu zdraví, k pochopení nutnosti domluvit se cizím jazykem, k dodržování pravidel slušnosti a harmonickému rozvoji celé osobnosti žáka včetně dostatečné pohybové aktivity. I proto je profilovaným předmětem na naší škole tělesná výchova.


  Nabízíme žákům celou řadu všestranných pohybových aktivit včetně výuky plavání, lyžařského kurzu a badmintonové akademie, kterou realizujeme již třetím rokem ve spolupráci s badmintonovým oddílem VK Aš. Od roku 2012 jsme také úspěšně zapojeni do sportovního projektu OVOV, jehož smyslem je zvýšení pohybové aktivity a aktivní zapojení co největšího počtu žáků školy do zlepšení svých sportovních výkonů. V tomto projektu jsme byli několikrát velmi úspěšní jak v družstvech, tak v jednotlivcích, kdy naši žáci bojovali, a to úspěšně, i v celorepublikovém kole.

  Naše škola je také zapojena do Asociace školních sportovních klubů. Zapojujeme se také do různých dalších sportovních soutěží a sportovních akcí, řadu z nich také sami pořádáme nebo spoluorganizujeme. Žáci využívají k těmto aktivitám nejen školní tělocvičnu, ale i nové školní sportoviště, které bylo vybudované v roce 2014. Jeho stavbu realizoval zřizovatel, město Aš, v rámci projektu „Aktivní život pro Aš“. Součástí sportoviště je fotbalové a multifunkční hřiště, hřiště na plážový volejbal, atletický sektor a moderní sociální zázemí. Provoz sportoviště je i v odpoledních hodinách, kdy ho naše škola provozuje i pro širokou veřejnost.


  Ve škole aktivně pracuje žákovský parlament, který se podílí na organizaci školního života, školská rada a sdružení rodičů, které pro žáky vybrané akce samostatně organizuje, činnost školy výrazně podporuje a obohacuje.                                       


Prostory školy

  V současné době výuka ve škole probíhá ve 14 třídách, které slouží jako kmenové, a v 5 odborných učebnách. Všechny třídy prvního stupně disponují audiovizuální technikou, ve čtyřech třídách je počítačová sestava připojená do školní sítě a na internet. Žáci 2.stupně využívají odborné učebny informatiky 25 PC, přírodovědných předmětů s 1 PC, cizích jazyků, cvičné kuchyňky, dílen.

  Díky zapojení se do projektů SIPVZ jsme získali finanční prostředky na vylepšení počítačové technologie - v odborné učebně přírodovědných předmětů máme k dispozici plně ozvučenou interaktivní tabuli, vybavenou programem Interwrite, dataprojektor a počítačovou sestavu. Učebnu informatiky jsme obohatili plátnem a dataprojektorem, čímž se výuka stala hned zajímavější a tato učebna má daleko širší využití.


Školní knihovna

 Již několik let fungující školní knihovna doznává svých proměn a v nové místnosti – v podkroví školy je již uloženo a žákům k dispozici několik set knih. Přesto knihovna musí stále růst a díky soukromým sponzorským darům či podpoře městské knihovny se daří knihy aktualizovat a obměňovat. V knihovně je k nalezení a pročtení nejen beletrie a dětské knihy nepřeberného množství, ale i knihy cizojazyčné a encyklopedické.

  Služeb knihovny využívají především žáci prvního stupně, kteří mají přístup do knihovny o hlavní přestávce, ale i žáci druhého stupně příležitostně v odpoledních hodinách zabloudí do prostor knihovny.


Školská rada

 

  Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada byla zřízená dle § 167 zákona 561/2004 Sb. ke dni 1. 1. 2002; má 9 členů  -  3 zástupce zřizovatele, 3 rodičovské veřejnosti a 3 zástupce školy. Školská rada pracuje podle vlastního plánu práce, má možnost a právo vyjadřovat se k návrhům školního vzdělávacího programu a k jejich následnému uskutečňování, schvalovat výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, výchovné práci apod. Spolupráce školy se školskou radou je na velmi dobré úrovni, členové zajišťují pravidelným kontaktem vzájemnou informovanost a řešení vzniklých úkolů, popř. problémů.

 

Členové školské rady: 

ZA ŠKOLU:

Mgr. Alena Wimmerová - předsedkyně

Mgr. Karel Sláma

Mgr. Hana Dantlingerová

ZA ZŘIZOVATELE:

Bc. Lada Göthová

Mgr. Robert Vyskočil

Richard Kosík

ZA RODIČE:

Kristina Lukavská

Martina Pospíšilová

Romana Školová

 

 

 

 


Spolek rodičů a přátel školy Okružní, Aš

  Sdružení  rodičů a  přátel a školy SRPŠ vzniklo z iniciativy rodičů v květnu r. 2012.  Sdružení je dobrovolným sdružením rodičů a zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže, o práci školy, žáků, o jejich zájmovou činnost. Sdružení pomáhá při organizování a zajišťování akcí školy, podporuje, doplňuje a spolufinancuje aktivity školy, do budoucna plánuje i vlastní doprovodnou činnost.
  V letošním školním roce procházelo sdružení výraznou změnou.  Z nařízení ministerstva byly stanovy sdružení upraveny dle NOZ a sdružení se přeměnilo na spolek. Spolu s přeměnou došlo i ke změně názvu: Spolek rodičů a přátel základní školy Okružní, Aš. Zvolenou a registrovanou předsedkyní se stala Mgr. Monika Caranová. Práce sdružení/spolku funguje úspěšně, byly odsouhlaseny pravidelné příspěvky třídám, které mají podpořit jejich další individuální vzdělávání a umožnit mimořádné akce. Mezi další příspěvkové oblasti sdružení/spolku patří sportovní aktivity, podpora postupů žáků  do dalších okresních/ krajských kol, cestovné, podpora česko-německé spolupráce, příspěvky a odměny pro žáky a další.


Adopce na dálku

  Naše škola adoptovala před čtyřmi roky dívku GAME DALESSOU KOIVOGUI, která pochází z Conakry, stát Quinea (západní Afrika). Její matka je v domácnosti, otec elektrikář. Matka se stará kromě Game i o dítě své sestry, která zemřela. Game chodí do státní školy.
  Aby naše Game mohla dále pokračovat ve školní docházce, snažíme se vybírat během školního roku příspěvek na adopci formou různých školních aktivit nebo dobrovolnými příspěvky od žáků či rodičů.
Každoročně potřebuje 6 300,-Kč.
  Projekt realizuje Občanské sdružení pro-Contact, z.s., předsedkyně Rut Schreiberová. Koordinátoři projektu adopce, kteří jezdí na kontrolní cesty za adoptovanými dětmi do Guineje (v současnosti Tomáš Pivoda) .

Na konci roku nás velmi potěšil dopis, který jsme obdrželi:

Vážení adoptivní rodiče,

za celý náš tým v České republice i Guineji Vám přejeme krásné vánoční svátky a v novém roce 2016 mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti.Děkujeme srdečně za veškerou přízeň, kterou dětem v Guineji věnujete. Díky ní jsou jejich životy bohatší o rozměry, které by jinak nikdy nepoznaly a dostávají šanci měnit těžké životní podmínky, ve kterých žijí. Přinášíte jim naději a světlo nejen o svátcích, ale každý den, a to je ten nejkrásnější dar, který lze věnovat.O našem Projektu adopce afrických dětí na dálku nedávno, při příležitosti začátku nového školního roku a předávání školních pomůcek adoptovaným dětem, natočila a odvysílala krátkou reportáž i Guinejská televize RTG.

Přijměte, prosím, toto krátké video, kde jedna z adoptovaných dívek Souane Rosaline Haba, děkuje jménem všech dětí i Vám rodičům, jako malý dárek od našich guinejských přátel:

Se srdečnými pozdravy a přáním všeho nejlepšího,
tým pro-Contact, z.s.


Zodpovědná osoba za ZŠ: Mgr. Jiří Podhajský a třída 8.A.

Děkujeme za Vaše příspěvky.

 


Partnerská škola

 V  březnu 2013 navázala naše škola za účelem prohloubení sousedských a partnerských vztahů prostřednictvím předsedkyně našeho SRPZŠ  spolupráci se školou v sousedním německém městečku Schönwald. Schönwaldská škola patří mezi poměrně malé školy a je prvostupňová (celkem 119 žáků, vedení školy paní Gabriele Adam).  Z tohoto důvodu probíhá veškerá spolupráce na úrovni 1. stupně. Cílem naší spolupráce je, aby se děti přirozenou cestou setkávaly s německým a českým jazykem, odbourávaly se předsudky, aby děti poznaly prostředí v německé a české škole, poznávaly jiné zvyklosti, tradice, kulturní hodnoty.


 Mezi již tradiční akce patří vánoční zpívání u stromečku, společný výlet do Františkových Lázní a společné sportovní klání na konci školního roku. Novinkou je navázání dopisního přátelství žáků čtvrtých tříd, které se teprve rozvíjí. Myšlenkou je nezávazné dopisování žáků v jediném společném cizím jazyce – angličtině.

 Většina smluvených akcí má ráz pravidelnosti a společné akce se stávají samozřejmou součástí školního roku. Pravidelná česko - německá setkání v příhraničních regionech představují pro děti jedinečnou šanci navázat přátelství s vrstevníky z druhé strany hranice a získat první znalosti jazyka sousední země. Na uskutečněných akcích panuje vždy velmi milá a příjemná přátelská atmosféra, která s sebou  přináší i významný výchovný i vzdělávací dopad. 

               

Bylinková zahrádka

 

 


Enviromentální výchova - EVVO

Environmentální výchova probíhá podle školního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO).
Jednotlivá témata jsou průběžně zařazována do výukových předmětů a realizována formou zážitkové pedagogiky, v rámci ekologických výletů a projektů.

 Cílem je předávání znalostí a podpora kompetencí u žáků v oblastech:

  • Základy ekologie
  • Ochrana přírody a životního prostředí
  • Environmentální senzitivita a etika

Na základě predispozice zájmu dětí o přírodu, lze rozvíjet touhu poznávat, pozorovat a nacházet její systémové funkce, schopnost uvědomovat si rozsahy a důsledky jejího poškozování, rovněž rozvíjet potřebu přírodu ochraňovat a vést k návykům ohleduplného jednání.

 


Sponzoři školy

Na tomto místě bychom rádi vyjádřili poděkování všem, kteří naši školu podpořili jakoukoli formou v jakékoli hodnotě. Jsme rádi, že máme společný cíl, a velmi si vážíme vašeho zájmu zlepšovat kvalitu vzdělávání na naší škole.

Naši sponzoři:

Hofmann Beton (finanční dar)

MUDr. Václav Vydra (věcný dar)

Kalčic - KBM International s.r.o. (finanční dar)

Heunisch slévárna (finanční dar)

Petainer (finanční dar)

W. G. G., a.s. Bc. J. Strachota (finanční dar)

Martin Brož (finanční dar)

Libor Motyčka - TDS A š s.r.o. (finanční dar)

 

 

 


Historie školy

 Škola v Okružní ulici v Aši prošla zajímavým vývojem. Její vznik se datuje rokem 1912. Byla vybudována jako reálné gymnázium a jako takové existovala, s přestávkami válečných let, až do roku1949. V období 1. světové války byla dokonce vojenským lazaretem. V roce 1949 došlo k zániku gymnázia a do budovy přesídlila 3. národní škola. V roce 1952 došlo ke změně na 3.národní a 2.střední školu. Od roku 1953 se škola změnila na 2.osmiletou střední školu. Vývoj pokračoval změnou na jedenáctiletou střední školu od roku 1954. Tím lze hovořit o návratu gymnázia do Aše. V roce 1959 se mění dosavadní jedenáctiletka na dvanáctiletku. Od školního roku 1961 sloužila škola jako 3.základní devítiletá škola a Střední všeobecně-vzdělávací škola. V roce 1965 je SVVŠ zrušena, převedena do Chebu a v Aši tím znovu zaniká gymnázium. Od této doby slouží jako 3.základní škola prakticky dosud

 

100 let - almanach

100 let - fotografie

100 let - reportáž MVTV