Úřední deska

Zapojení školy do projektů

Název projektu: „Infrastruktura ZŠ Okružní Aš I.“

Realizátor: Město Aš

Finanční zdroj: Integrovaný regionální operační program

Celkové náklady projektu: 1 910 013,11

 

Výše dotace: 1 814 512,45 Kč         

Příspěvek UNIE 95%: 1 814 512,45 Kč

Rozpočet města Aš 5%: 95 500,66 Kč

Termín ukončení projektu: 30.9.2019

Základní charakteristika a cíle projektu:

Záměrem projektu je zvýšení kvality infrastruktury Základní školy Okružní v Aši pro poskytování co nejkvalitnějšího vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce především v oblasti klíčových kompetencí - přírodní vědy a technické a řemeslné obory.   V rámci projektu dojde k vybudování a vybavení učeben pro tyto klíčové kompetence a zajištění bezbariérovosti.

Cílem projektu je vytvoření co možná nejlepších podmínek pro kvalitní vzdělávání. Díky projektu se současná situace posune k lepšímu a odstraní se problém vybudováním a vybavením učeben a bezbariérového přístupu (bezbariérové WC a pomůcka univerzální "schodolez"). Projekt je zaměřen na předměty: fyzika a chemie a pracovní činnosti. Zajištění bezbariérového pohybu po budově a zlepšení podmínek pro kvalitní vzdělávání je ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Cíle bude dosaženo stavebními úpravami a pořízením vybavení odborných učeben v klíčových kompetencích přírodní vědy a technické a řemeslné obory. Škola chce, díky uskutečnění projektu, zvýšit kvalitu a rozšířit obsah výuky, což umožní škole realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné trendy a technologie v praxi.

 

Projekt „Infrastruktura ZŠ Okružní Aš I.“ je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím MAS 21 jako nositele Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 – 2020 ve vazbě na výzvu Integrovaného regionálního operačního programu, SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

 

 

 


 

 

Název projektu: „Infrastruktura ZŠ Okružní Aš II.“

Realizátor: Město Aš

Finanční zdroj: Integrovaný regionální operační program

Celkové náklady projektu: 1 999 802,66

 

Výše dotace: 1 899 812,52 Kč         

Příspěvek UNIE 95%: 1 899 812,52 Kč

Rozpočet města Aš 5%: 99 990,14 Kč

Termín ukončení projektu: 30.9.2019

Základní charakteristika a cíle projektu:

Záměrem projektu je zvýšení kvality infrastruktury Základní školy Okružní v Aši pro poskytování co nejkvalitnějšího vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce především v oblasti klíčových kompetencí - technické a řemeslné obory a přírodní vědy. V rámci projektu dojde k vybudování a vybavení učeben pro tyto klíčové kompetence.

Stěžejním cílem projektu je poskytnout zázemí pro kvalitní vzdělávání, které bude odpovídat moderním standardům a zároveň reflektuje regionální potřeby. V regionu je dlouhodobě nedostatek technicky a odborně vzdělaných lidí, tyto potřeby je nutné reflektovat již od základního vzdělávání.  V rámci projektu vznikne v dosud nevyužívaných sklepních prostorách cvičná kuchyňka (klíčová kompetence - technické a řemeslné obory) a nově rekonstruovaná učebna pro přírodní vědy (klíčová kompetence - přírodní vědy) bude vybavena pomůckami a moderními technologiemi pro výuku přírodopisu, které nyní chybí. Bezbariérovost je vyřešena tím, že škola vlastní schodolez a v prvním podzemním podlaží je také WC pro bezbariérové využívání. Ze západní strany budovy je zajištěn bezbariérový přístup do prvního nadzemního podlaží. Bezbariérový pohyb po budově je tedy vyřešen. Drobné změny budou také provedeny před budovou v ozelenění a do venkovního okolí školy bude pořízen nový mobiliář.

Projekt „Infrastruktura ZŠ Okružní Aš II.“ je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím MAS 21 jako nositele Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 – 2020 ve vazbě na výzvu Integrovaného regionálního operačního programu, SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

 

 

 


 

 

Název projektu: Šablony ZŠ a MŠ Okružní Aš

Reg.číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010420

Naše škola je příjemcem dotace projektu zjednodušeného financování Šablonách II

Něteré z uskutečněných projektů "Ve škole":

Sametová revoluce

100 let ČSR

Halloweenské vyučování

 

Některé z uskutečněných projektů "Mimo školu":

Jáchymovské peklo

Badatelská cesta na Horní hrad

Křesťanské tradice - Vánoce

Vánoční vyrábění

 


 

 

Mateřská škola Gustava Geipela je zapojena do projektu Zahrada pohybu

Mateřská škola Mokřiny je zapojena do projektu Babiččina zahrádka


Záměr o pronájmu nemovitého majetku


Oznámení o uzavření mateřské školy (Okružní, G. Geipela, Mokřiny)

Z důvodu vysoké nemocnosti dětí a personálu budou po dohodě se zřizovatelem a KHS Karlovy Vary v období od pondělí 22. 2. 2021 do 7. 3. 2021 uzavřena všechna pracoviště mateřské školy. Rodiče dětí z MŠ si mohou vyzvednout potrvzení o uzavření MŠ a mohou čerpat OČR.

Potvzení o uzavření školky bude vydáváno osobně nebo na základě telefonní domluvy elektronicky od pondělí do pátku od 9.00 hod do 12.00 hod v kanceláři zástupkyně ředitelky MŠ na adrese Aš, G. Geipela 15, tel. 731 454 404.

Děkujeme za pochopení.

 


Základní informace

 
Název školy

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb, příspěvková organizace

Adresa školy

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní  1580/57, 352 01 Aš

 IC školy  70976490 
 Bankovní spojení  782733339/0800
Datová schránka 7bfmbaf
Telefon/fax 354 52 56 10, 731 454 400
 E-mail  reditelka@zsmsok.eu; okruzní@zsmsok.eu
 Adresa inter.stránky  www.zsmsok.cz
Právní forma Příspěvková organizace
Zařazení do rejstříku škol S účinností od 1. 1. 2005, datum zahájení činnosti 16. 10. 1947
Název zřizovatele

Město Aš se sídlem Aš, Kamenná 52, PSČ 352 01,

IČO 00253901, okres Cheb, kraj Karlovarský
Součásti školy Základní škola (IZO 102 040 958), Školní družina (IZO 115 100 091),   Školní jídelna a výdejna, MŠ Okružní, MŠ G. Geipela, MŠ Mokřiny

Vedoucí a

hospodářští

pracovníci

Mgr. Jiřina Červenková, ředitelka školy

Mgr. Jaromíra Rusiniková, zástupce ředitelky pro ZŠ

Iva Kotalová, zástupce ředitelky pro MŠ

Bc. Alena Svobodová, ekonomka školy

Eva Režová, hospodářka školy

Přehled hlavní činnosti školy

(podle zřizovací listiny)

Základní škola poskytuje základní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 sb.,

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.

Mateřská škola podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.

Školní jídelna a školní jídelna - výdejna  poskytuje školní stravování a její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb

 

 


Výroční zprávy


Rozpočty


GDPR, ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍ ÚDAJŮ

 

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb,
příspěvková organizace

Okružní 57, 352 01 Aš; tel.: 354 525 610, 731 454 400

www.zsmsok.cz; e-mail: reditelka@zsmsok.eu, okruzni@zsmsok.eu
          

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci dětí a žáků naší školy,

 

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb, příspěvková organizace (dále jen Škola), v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů zpracovává osobní údaje. Zde Vás chceme informovat o tom, jak Škola osobní údaje zpracovává a o povinnostech, které z toho vyplývají.

 

 1. Správce osobních údajů

 

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

 

Škola je správcem osobních údajů, které shromažďuje, zpracovává, používá a předává osobní údaje žáků Školy a jejich zákonných zástupců, příp. jiných osob zákonnými zástupci určených.

Škola jako správce je povinna tyto údaje chránit, nezveřejňovat, zachovávat mlčenlivost, předávat pouze oprávněným subjektům a je odpovědna za veškerá zpracování osobních údajů v rámci agendy Školy.

 

 1. Osobní údaje

 

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které Škola pro zajištění vedení dokumentace školy v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává, jsou identifikační a kontaktní údaje žáků
a jejich zákonných zástupců (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, bydliště, tel. a e-mail zákonných zástupců, státní občanství, druh pobytu u cizince nebo místo pobytu v zahraničí) a dále údaje o žácích spojené s jejich docházkou, hodnocením a školním vzděláváním (údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o škole, na níž pokračuje v dalším vzdělávání apod.).

 

 

 1. Způsob zpracování osobních údajů

 

Škola zpracovává osobní údaje dvěma způsoby:

 •  Zpracování osobních údajů bez souhlasu na základě právního předpisu

Škola jako správce osobních údajů ze zákona provádí zpracování osobních údajů nezbytných pro dodržení právní povinnosti např. školského zákona (jako správce osobních údajů dětí, žáků a studentů vede evidenci dětí a žáků ve školní matrice; rozsah, forma, způsob a termíny předávání údajů ze školní matriky jsou stanoveny vyhláškou č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky) nebo podle zvláštních zákonů (např. podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise nebo soudu, podklady žáků pro vyšetření v PPP, hlášení trestných činů, neomluvené absence apod.).

 

 •    Zpracování osobních údajů se souhlasem  

Správce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje mimo zákonné výjimky jen s informovaným souhlasem žáka nebo jeho zákonných zástupců. Škola tyto údaje zpracovává pouze v nezbytném rozsahu pro naplnění stanoveného účelu (např. seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech, seznamy žáků na soutěžích a olympiádách, seznamy zákonných zástupců pro spolek přátel školy, jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy nebo školní družiny, kontakt na zákonné zástupce pokud není shodný s adresou dítěte, fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o školu, zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na nástěnkách a výstavách apod.).

 

 

 1. Účel zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje zpracováváme zejména za těmito účely:

 

 • zápis k předškolnímu vzdělávání,
 • zajištění předškolního vzdělávání,
 • zápis k základnímu vzdělávání,
 • zajištění základního vzdělávání,
 • zajištění školního stravování,
 • zajištění poradenské činnosti ve školském poradenském zařízení,
 • zajištění zájmového vzdělávání ve školní družině,
 • evidence úrazů,
 • evidence čtenářů školní knihovny,
 • přihlášky k soutěžím nebo akcím organizovaných Školou nebo jiných organizací za účelem reprezentace Školy,
 • evidence a zveřejňování výsledků soutěží,
 • organizace výletů, kurzů, exkurzí,
 • evidence uchazečů o zaměstnání a výběrová řízení na zaměstnance,
 • pracovně právní a mzdová agenda zaměstanců,
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • vedení účetnictví příspěvkové organizace,
 • ochrana majetku a osob,
 • projekty, žádosti o dotace,
 • smlouvy, objednávky služeb.

 

 

 1. Zdroje získávání  a sdílení osobních údajů

 

Škola získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od zákonných zástupců žáka,
a to z žádosti k přijetí žáka do Školy, žádosti o uvolnění žáka z vyučování nebo předmětu, z přihlášky do školní družiny nebo do školní jídelny, přihlášky na sportovní nebo jinou akci školy, prohlášení o bezinfekčnosti apod. Další údaje získává v průběhu školního vzdělávání žáků (hodnocení, vysvědčení apod.).

 

Škola využívá externí poskytovatele služeb, kteří pro ni zajišťují zejména účetnictví nebo správu počítačové sítě a techniky. Pro účely plnění jejich povinností jim musí být Školou předány nebo pro nás zpracovávají určité osobní údaje. Externí poskytovatelé služeb jsou Školou prověřeni a jsou s nimi uzavřeny písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, v nichž se poskytovatelé zavázali k ochraně osobních údajů.

 

Škola je povinna za určitých okolností sdílet osobní údaje žáků nebo jejich zákonných zástupců se třetími osobami mimo výše uvedených poskytovatelů služeb, a to v souladu
s právními předpisy o ochraně osobních údajů. Mezi takovéto třetí osoby patří zejména správní a obdobné orgány (finanční úřady, OSPOD), finanční instituce (banky, pojišťovny), policie, státní zastupitelství, externí poradci, pojišťovny, zřizovatel Školy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Do zemí mimo Evropský hospodářský prostor osobní údaje nepředáváme.

 

 1. Zabezpečení osobních údajů, pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů, proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů. Za tímto účelem například využívá IT bezpečnostní systémy, zajišťuje uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu a skartování nepotřebných údajů, shromažďuje pouze nezbytné osobní údaje. Přístup k osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, k plnění své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

Na základě povinnosti uložené obecným nařízením jmenovala Škola pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a je kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí na uplatnění práv, které se týkají přímo osobních údajů používaných v rámci některé agendy Školy, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce školy. Poskytuje informace a poradenství správci či zpracovateli, včetně zaměstnanců, kteří se na zpracování podílejí. Pověřenec je smluvně vázaný mlčenlivostí a Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Odpovědnost za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků však nese samotný správce, tedy Škola.

 

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

 

Ing.  Jan Bečvář, MěÚ Aš, Odbor správy majetku a investic,

Tel.číslo 354 524 236; 721 774 071

 

 1. Práva žáků a jejich zákonných zástupců týkající se zpracování osobních údajů

 

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

 

 • právo na to být informován o zpracování vašich osobních údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o zpracování osobních údajů;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů, které se ho týkají;
 • právo podat námitky proti zpracovávání vašich osobních údajů (netýká se zákonného zpracování údajů, např. školní matriky);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na vymazání osobních údajů (netýká se zákonného zpracování údajů, např. školní matriky);
 • právo kdykoli odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním;
 • právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

 

Žádost vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců a řídí se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.