Zápis dětí do mateřské školy na Základní školu a mateřskou školu Aš, Okružní 57 (MŠ Okružní, MŠ G. Geipela, MŠ Mokřiny) pro školní rok 2018/2019

Termín konání: čtvrtek 3. května 2018 od 9.00 do 16.00 hodin v budově základní školy, Okružní 57
12. 4. 2018

Termín konání: čtvrtek 3. května 2018 od 9.00 do 16.00 hodin

                          v budově základní školy, Okružní 57

 

Maximální počet volných míst pro školní rok 2018/2019: 52 dětí

 

Informace k zápisu:

 1. Od 4. do 2. 5. 2018 si mohou zákonní zástupci vyzvedávat v mateřské škole nebo stáhnout z webových stránek MŠ www.zsmsok.cz žádosti o přijetí k předškolnímu

vzdělávání a formuláře potvrzení od lékaře.

 

 1. K zápisu dětí do MŠ si zákonní zástupci přinesou:
 • vyplněnou žádost,
 • potvrzení od lékaře,
 • rodný list dítěte,
 • OP zákonného zástupce, zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, předloží oprávnění dítě zastupovat,
 • cizinci cestovní pas dítěte a zákonného zástupce s povolením pobytu na území ČR.

 

 1. Doplnění údajů je možné nejpozději do středy 9. 5. 2018.

 

Kritéria pro přijímání dětí:

 1. Do mateřské školy  budou přednostně přijímány děti, které do 31. 8. 2018 dovrší

3 let věku a mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve  spádovém obvodu školy nebo jsou v tomto obvodu v dětském domově.

 

 1. Věk dítěte - do počtu volné kapacity školy budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší (starší dítě má přednost), které mají místo trvalého pobytu v Aši,  v případě cizinců místo pobytu v Aši.

 

Pro zápis dětí do MŠ pro školní rok 2018/2019 stanovil Městský úřad Aš obecně závaznou vyhláškou č. 01/2018 školské obvody spádových oblastí, kterou naleznete na webových stránkách města Aše www.muas.cz, městský úřad – úřední deska.

 

V našich mateřských školách budou přednostně přijímány děti s místem trvalého pobytu v obvodu spádové MŠ.

 

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na hlavních dveřích budovy školy dne 28. 5. 2018.

 

Rozhodnutí o přijetí bude vydáno dne 28. 5. 2018 od 9.00 do 16.00 hodin.

 

 

Informace o povinném předškolním vzdělávání:

 

Pro děti, které do 31. srpna 2018 dosáhnou věku pěti let, je předškolní vzdělávání povinné!!!

Tato povinnost se vztahuje:

 • na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
 • na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
 • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Zákonný zástupce u dítěte, pro které je vzdělávání povinné, nemusí dokládat potvrzení, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným

očkováním.

 

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

 

Jiné možné způsoby povinného předškolního vzdělávání dítěte:

 • individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu;
 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy (pro děti s odkladem školní docházky);
 • vzdělávání ve třídě přípravného stupně základní školy speciální;
 • vzdělávání v zahraniční škole na území ČR.

 

V Aši 27. 3. 2018

 

Mgr. Jiřina Červenková

   ředitelka Základní školy a mateřské školy Aš,

Okružní 57, okres Cheb, příspěvková organizace