Novinky

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO DĚTI PŘIHLÁŠENÉ NA PRÁZDNINY DO NAŠICH MATEŘSKÝCH ŠKOL-Návrat dětí do mateřské školy po zahraniční dovolené

Vážení rodiče, zákonní zástupci, MŠMT vydalo dne 8.7.2021 ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 9.7.2021. Toto ochranné opatření upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců nebo také dětí, žáků a studentů ze zahraničí. Ochranné opatření obsahuje i další obecné povinnosti všech osob, které se navrací ze zahraničí, a pro mateřské školy platí zvláštní pravidla. Pro návrat dětí do mateřské školy platí povinnost informovat mateřskou školu o cestách dětí do zahraničí. Prosíme proto všechny rodiče, aby o těchto skutečnostech informovali učitelky v jednotlivých třídách při příchodu do mateřské školy. Děti do 6 let věku nepodléhají po návratu ze zahraničí povinnosti testování, ale pokud se vracejí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, musí po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy, jít do samoizolace (mateřská škola jim nesmí umožnit osobní přítomnost, i kdyby se podrobily testu a výsledek byl negativní). Na děti, které dovršily 6 let věku, se vztahují stejná pravidla jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí (musí vždy dokládat test). Více na https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-13-cervence-2021.pdf?highlightWords=re%C5%BEim+n%C3%A1vratu+zahrani%C4%8D%C3%AD Více na https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-%C4%8CR-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-9.-7.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf Seznam zemí podle míry rizika nákazy: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/ Děkujeme všem za pochopení. Květoslava Střesková zástupkyně ředitelky Základní školy a mateřské školy Aš, Okružní 57, okres Cheb, příspěvková organizace

Informace pro rodiče přijatých dětí

Souhrnné informace naleznete v článku.

Seznam přijatých dětí do MŠ

Seznam přijatých dětí do MŠ naleznete uvnitř článku

nejbližší události:

výběr z galerie: