Základní informace

Záměr o pronájmu nemovitého majetku


NÁVRAT ŽÁKŮ 1. A 2. TŘÍD OD 18.11.2020 DO ŠKOLY

Vážení rodiče, 

dle informací z MZ a MŠMT se od 18.11.2020 obnovuje výuka žáků 1. a 2. ročníků základních škol. 

Tato prezenční výuka je POVINNÁ!!!

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Distanční výuka je za podmínek stanovených ministerstvem zdravotnictví nově doplněna
o možnost osobních individuálních konzultací žáků ve škole. Termíny konzultací budou zveřejněny v jednotlivých kurzech a na webových stránkách školy, mimo tyto termíny je možné si s konkrétním vyučujícím domluvit s ohledem na jeho rozvrh on-line výuky jiný čas. Doporučuji využívat zejména pro žáky, kteří mají problémy se zapojením do distanční výuky.

 

Informace k organizaci výuky žáků 1. a 2. tříd od 18.11.2020

 

Příchod žáků do školy:

Žáci budou vstupovat do školy pod dohledem třídních učitelek určeným vchodem dle následujícího harmonogramu:

 

1.A  v 7.45 h hlavní vchod

1.B  v 7.45 h žákovský vchod

2.A  v 8.00 h hlavní vchod

2.B v 8.00 h žákovský vchod

 

Žádáme rodiče o dodržování stanovených časů.

Informace k rozvrhu

Výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu (rozvrh před uzavřením škol), pouze s drobnými změnami (konkrétní informace sdělí třídní učitelka) a bez klasických hodin HV a TV (bude nahrazeno jinými činnostmi a pobytem venku)

Informace k provozu školní družiny

Vzhledem k nastaveným pravidlům není možné zajistit klasický provoz ranní družiny (není možné dodržet požadavek na homogenní skupiny), ale nabízíme rodičům možnost přivést dítě do školy od 7.00 hodin, kdy paní učitelky budou již ve svých třídách. Pokud budete využívat tuto možnost, prosím o předchozí domluvu a doplnění konkrétních informací třídní učitelkou.

Odpolední školní družina je zajištěna pro všechny přihlášené děti, pouze bude změna v organizaci (každá třída bude tvořit jedno oddělení).

Informace ke školnímu stravování

Všichni strávníci 1. a 2. tříd byli ke stravování od 18.11.2020 již přihlášeni školou, v případě neúčasti dítěte ve škole je potřeba oběd odhlásit přes internet nebo telefonicky přes hospodářku školy, a to do pondělí 16.11. do 14 hodin (17.11. je z důvodu státního svátku zavřeno). Žáci budou na oběd docházet bezprostředně po skončení vyučování dle rozvrhu jednotlivých tříd, výdej obědů bude nejdéle do 13.15 hodin.

Informace k dalšímu organizačnímu zajištění provozu

Výuka bude probíhat za dodržování přísných hygienických pravidel, která musíme všichni dodržovat:

 • Po celou dobu pobytu ve škole (i při výuce nebo vycházkách) platí pro žáky
  a všechny zaměstnance školy povinnost nosit roušky. Žádáme proto rodiče, aby vybavili děti dvěma kusy roušek na dopolední výuku, igelitovým sáčkem na odložení roušky a další rouškou v případě pobytu v odpolední školní družině.
 • Zároveň žádám rodiče o čistotu a pravidelnou každodenní výměnu roušek.
 • Žáci a všichni zaměstnanci budou pravidelně používat dezinfekce (dezinfekce jsou při vstupu do školy, u WC, v každé třídě a školní družině).
 • Žádám rodiče, aby z důvodu potřeby dodržování častého větrání ve třídách
  a doporučeného pobytu na čerstvém vzduchu, vybavili děti vhodným oblečením (teplé oblečení i boty, pláštěnky apod.).
 • Zároveň žádám rodiče, aby do školy posílali pouze zdravé děti, abychom předešli případným nepříjemnostem jak pro dítě (izolace v případě projevení příznaků onemocnění, dětem také bude namátkově měřena teplota bezkontaktním teploměrem), tak pro vás (výzva k vyzvednutí dítěte, telefonáty do práce).

 

Prosím rodiče, aby sledovali webové stránky školy, kam budeme zveřejňovat doplňující nebo aktuální informace, popř. budete informováni třídními učitelkami.

V Aši dne 13.11.2020, Mgr. Jiřina Červenková, ředitelka Základní školy a mateřské školy Aš, Okružní 57, okres Cheb, příspěvková organizace


Oznámení o uzavření mateřské školy (Okružní, G. Geipela, Mokřiny)

Z důvodu vysoké nemocnosti dětí a personálu budou po dohodě se zřizovatelem a KHS Karlovy Vary v období od pondělí 22. 2. 2021 do 7. 3. 2021 uzavřena všechna pracoviště mateřské školy. Rodiče dětí z MŠ si mohou vyzvednout potrvzení o uzavření MŠ a mohou čerpat OČR.

Potvzení o uzavření školky bude vydáváno osobně nebo na základě telefonní domluvy elektronicky od pondělí do pátku od 9.00 hod do 12.00 hod v kanceláři zástupkyně ředitelky MŠ na adrese Aš, G. Geipela 15, tel. 731 454 404.

Děkujeme za pochopení.

 


OZNÁMENÍ O UDĚLENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

Oznamuji, že dne 25.9.2020 jsem na Základní škole a mateřské škole Aš, Okružní 57, okres Cheb, využila možnosti vyplývající z § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlásila na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR z důvodu zhoršené epidemiologické situace ředitelské volno pro všechny žáky naší školy. Školní jídelna - výdejna bude uzavřena, obědy budou odhlášeny školou, školní družina bude v provozu dle zájmu.

V Aši 22.9.2020, Mgr. Jiřina Červenková, ředitelka školy

 

Od 18. 9. platí povinnost nošení roušek ve všech třídách a prostorách školy pro žáky 2. stupně.


Pozor, od 14.10. jsou do odvolání uzavřené oba stupně základní školy

Od středy 14.října zatím do 23.10.2020 přecházejí všechny třídy prvního i druhého stupně dle dosavadních informací MŠMT na distanční výuku. Od 23.10. do 30.10. 2020 jsou pak vyhlášené covidové prázdniny. Plánovaný nástup žáků zpátky do škol je tedy až v pondělí 2.11.2020, sledujte webové stránky školy, kde zveřejníme aktuální informace.

V době uzavření škol budou žáci pracovat ve schválené zavedené platformě Google učebna, kterou budou každý pracovní den sledovat a dle platného rozvrhu plnit zadané úkoly. Vyučující vždy prostřednictvím Google učebny žákům sdělí termín (resp. čas), do kdy má být zadaný úkol vypracován (pro případ, že je v rodině více sourozenců na jeden PC, bude žákům na plnění ponechán delší čas), nebo kdy bude realizována on-line výuka. Podrobnější informace předá třídní učitel.

Upozorňujeme žáky a jejich zákonné zástupce, že dle novely školského zákona a školního řádu je povinností učitelů zadávat žákům učivo distanční formou a jejich práci hodnotit, a zároveň je povinností žáků zadané úkoly plnit. Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti žáka v distanční formě vyučování stejným způsobem jako v běžné denní výuce. Pokud nemůže žák plnit zadané úkoly, sdělí to zákonný zástupce prostřednictvím Google učebny (popř. e-mailem, telefonicky apod.) třídnímu učiteli (popř. škole). Důvodem může být nemoc, návštěva lékaře apod. 

 

Žákům, kteří se stravují ve školní jídelně, budou obědy po dobu jejich distanční výuky automaticky odhlášeny školou.

 

Pravidla distanční výuky


INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. A 2. TŘÍD O UZAVŘENÍ ŠKOLY

UPOZORNĚNÍ NA UZAVŘENÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 1. A 2. TŘÍD

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě rozhodnutí MŠMT, kdy vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, se zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ve školách i ve školních družinách zatím do 21.3.2021. Výuka bude opět probíhat formou online dle domluvených rozvrhů s třídními učitelkami. I nadále jsou v případě potřeby a po domluvě s vyučujícími povoleny individuální konzultace ve škole. Obědy byly všem strávníkům 1. a 2. tříd odhlášeny školou, v případě odběru s sebou je nutné si obědy přihlásit online nebo telefonicky přes sekretářku školy. Výdej obědů přes okénko bude výhradně v čase od 12.30 – 13.45 h.

Po dobu uzavření škol mohou rodiče čerpat ošetřovné, podle nových pravidel škola již nevystavuje žádné potvrzení, informace o ošetřovném na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu .


Přihlašování obědů nebude automatické, platby pouze převodem

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci týkající se nástupu žáků zpět do školy
nebudou obědy strávníkům přihlašovány automaticky.

Prosíme rodiče, aby si obědy přihlašovali sami přes www.strava.cz (pokud mají vytvořený účet), telefonicky v kanceláři školy (354 525 610 a 731 454 401), nebo na e-mail rezova@zsmsok.eu, a to každý všední den do 13:45 hod.

Toto opatření bude platné do 30.6.2020.

 

INFORMACE K PLATBÁM STRAVNÉHO ŽÁKŮ ZŠ

V souvislosti s mimořádnou situací kvůli zamezení šíření nemoci COVID-19
a s tím souvisejícími hygienickými opatřeními žádáme rodiče, kteří platí stravné dětí hotově, aby platby posílali pouze převodem na účet školy.

Hotovost bude přijata jen v odůvodněných případech a po předchozí domluvě.

Pro číslo účtu, variabilní symbol a částku, volejte do kanceláře školy (731 454 401 nebo 354 525 610), a to v pracovních dnech od 8:00 do 13:00 hod., nebo pište na e-mail rezova@zsmsok.eu, popř. okruzni@zsmsok.eu.

Děkujeme.


Volby do školské rady

Vážení rodiče,

volby do školské rady probíhají do pondělí 6. dubna 2020. Máte několik možností, jak hlasovat. Vždy však nezapomeňte uvést vaše jméno, aby nebylo možné dvojí hlasování.

 • Volební lístek, který jste obdrželi do schránky vyplňte a vhoďte do schránky školní.
 • Volební lístek, který jste obdrželi do schránky vyplňte, vyfoťte (naskenujte) a pošlete na email rusinikova.j@zsmsok.eu
 • Z kandidátní listiny - odkaz zde - vyberte své kandidáty a na email rusinikova.j@zsmsok.eu pošlete jejich jména.

Vždy můžete vybrat nejvýše tři kandidáty. Pokud jich bude více, volební lístek je neplatný.


Charakteristika organizace

Škola byla vybudována v roce 1912 jako reálné gymnázium. Jako takové existovala pouze do roku 1949, kdy došlo k zániku gymnázia a do budovy přesídlila 3. národní a 2. střední škola. Vývoj pokračoval změnou na jedenáctiletou střední školu od r. 1954, v roce 1959 se z jedenáctiletky stala dvanáctiletka. Od roku 1961 sloužila škola jako 3. Základní devítiletá a Střední všeobecně vzdělávací škola. V roce 1965 byla SVVŠ zrušena a převedena do Chebu.

Dnes je budova školy po rozsáhlé rekonstrukci, kterou prošla v období června – srpna roku 2006. Po této rekonstrukci došlo ke sloučení základní školy, mateřské školy s původním sídlem v Republikánské ulici, mateřské školy v ulici Gustava Geipela a mateřské školy v Mokřinách. Škola byla přejmenována na Základní školu a mateřskou školu, od 1. ledna 2016 nese název Základní škola a mateřská škola Aš, okres Cheb, příspěvková organizace. Je situována v západním okraji města se spádovou oblastí obcí Krásná, Podhradí a Doubrava a slouží škola jako úplná základní škola pro 1. a 2. stupeň s kapacitou 350 žáků. Mateřské školy mají celkovou kapacitu 200 dětí.

Budova školy je krásná, historicky hodnotná, stará budova, ve které jsou vyčleněny prostory pro mateřskou školu, školní jídelnu výdejnu, školní družinu, kmenové i odborné učebny. Nachází se zde také tělocvična, aula, keramická dílna, školní dílny, cvičná kuchyňka a školní knihovna.

Vybavení školy je účelné a moderní, všechny třídy jsou vybaveny dataprojektory a internetem, učebna ICT je vybavena 25 moderními stolními počítači, učebna fyziky a jazyková učebna interaktivní tabulí. Dvě interaktivní tabule máme také v učebně prvního stupně pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Také nově vybudovaná školní knihovna je zařízena pěkným novým nábytkem a 3 000 svazky knih odborné i zábavné literatury. Každoročně ji doplňujeme novými tituly, zejména dle zájmu našich malých čtenářů.
 


Důležité kontakty

ZŠ Okružní 354 525 610, 731 454 400
MŠ Okružní 354 525 910, 731 454 402
MŠ G. Geipela 354 525 818, 731 454 404
MŠ Mokřiny 354 525 898, 731 454 405

Zápis dětí do 1. třídy