Základní informace

Zápis ZŠ - 1. třídy

Zápis dětí

do 1. tříd na  Základní školu a mateřskou školu Aš, Okružní 57 pro školní rok 2017/2018

 

K zápisu k povinné školní docházky se dostaví děti narozené od 1. 9. 2010
do 31. 8. 2011 a děti po odkladu školní docházky.

 

Termín konání:                      pátek 7. dubna  2017  od 13.00 do 18.00 hodin

Kapacita  tříd 1. ročníku:     50 žáků

Kritéria pro přijímání žáků:

 1. Přednostně jsou k povinné školní docházce v naší škole přijímány děti

s  místem  trvalého pobytu v obvodu spádové školy, v případě cizince místo pobytu žáka a děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy.

 1. V případě volné kapacity budou přijímány děti podle doplňkových

kritérií:     

         a)       děti zaměstnanců školy,

         b) starší sourozenci na škole (včetně mateřské školy).

 

Informace k organizaci a průběhu zápisu:

 1. Průběh zápisu:

Zápis k povinné školní docházce bude složen ze dvou částí:

 1. Formální část zápisu:
 • zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k povinné školní docházce podáním písemné žádosti ve škole v době zápisu,
 • zákonný zástupce dítěte předloží občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti, rodný list dítěte a doklady o bydlišti, (u cizinců pas zákonného zástupce s povolením pobytu na území ČR a jeho kopii, pas dítěte a doklad o přidělení rodného čísla a jejich kopii),
 • zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, předloží oprávnění dítě zastupovat,
 • seznámení zákonných zástupců dítěte s informacemi vyplývající
  z vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání včetně možnosti odkladu povinné školní docházky.

 

 1. Motivační část zápisu:
 • rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem v maximální délce 20 minut zaměřený na motivování dítěte pro školní docházku,
 • seznámení dítěte a jeho zákonných zástupců s pedagogy a se školou,
 • rozličné aktivity a herní činnosti zaměřené na orientační zjišťování školní připravenosti dítěte.

Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

 

 1. Odklad povinné školní docházky:

Zákonný zástupce dítěte má možnost požádat o odklad povinné školní docházky při zápisu do prvního ročníku. Žádost musí být podána písemně.

Pokud budou zákonní zástupci dítěte žádat o odklad školní docházky, musí s sebou k zápisu přinést:

 • doporučení školského poradenského zařízení (PPP – pedagogicko- psychologická poradna nebo SPC – speciální pedagogické centrum),
 • doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.

 

 1. Právní rámec:

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do 5 000 Kč.

 

Školské obvody spádových základních škol zřízených městem Aš stanovuje  obecně závazná vyhláška č. 02/2017 (viz odkaz).

http://muas.cz/platne-ozv/ds-9460/p1=20459

 

V Aši dne 17.3.2017                                                

 

Mgr. Jiřina Červenková

ředitelka Základní školy a mateřské školy Aš,

Okružní 57, okres Cheb, příspěvková organizace

 


Úvod

 Vítáme Vás na stránkách Základní školy

a

mateřské školy Aš v Okružní ulici

 

Podívejte se na naše webové stránky, které Vám přináší zajímavé informace o základní škole  a o našich mateřských školách.Mgr. Jiřina Červenková

ředitelka školy


Charakteristika organizace

 


   Škola byla vybudována v roce 1912 jako reálné gymnázium. Jako takové existovala pouze do roku 1949, kdy došlo k zániku gymnázia a do budovy přesídlila 3. národní a 2. střední škola. Vývoj pokračoval změnou na jedenáctiletou střední školu od r. 1954, v roce 1959 se z jedenáctiletky stala dvanáctiletka. Od roku 1961 sloužila škola jako 3. Základní devítiletá a Střední všeobecně vzdělávací škola. V roce 1965 byla SVVŠ zrušena a převedena do Chebu.


  Dnes je budova školy po rozsáhlé rekonstrukci, kterou prošla v období června – srpna roku 2006. Po této rekonstrukci došlo ke sloučení základní školy, mateřské školy s původním sídlem v Republikánské ulici, mateřské školy v ulici Gustava Geipela a mateřské školy v Mokřinách. Škola byla přejmenována na Základní školu a mateřskou školu, od 1. ledna 2016 nese název Základní škola a mateřská škola Aš, okres Cheb, příspěvková organizace. Je situována v západním okraji města se spádovou oblastí obcí Krásná, Podhradí a Doubrava a slouží škola jako úplná základní škola pro 1. a 2. stupeň s kapacitou 350 žáků. Mateřské školy mají celkovou kapacitu 200 dětí.


  Budova školy je krásná, historicky hodnotná, stará budova, ve které jsou vyčleněny prostory pro mateřskou školu, školní jídelnu výdejnu, školní družinu, kmenové i odborné učebny. Nachází se zde také tělocvična, aula, keramická dílna, školní dílny, cvičná kuchyňka a školní knihovna.

 Vybavení školy je účelné a moderní, všechny třídy jsou vybaveny dataprojektory a internetem, učebna ICT je vybavena 25 moderními stolními počítači, učebna fyziky a jazyková učebna interaktivní tabulí. Dvě interaktivní tabule máme také v učebně prvního stupně pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Také nově vybudovaná školní knihovna je zařízena pěkným novým nábytkem a 3 000 svazky knih odborné i zábavné literatury. Každoročně ji doplňujeme novými tituly, zejména dle zájmu našich malých čtenářů.


 


DŮLEŽITÉ KONTAKTY

ZŠ Okružní:               354 525 610, 731 454 400
 
MŠ Okružní:              354 525 910, 731 454 402
 
MŠ G. Geipela:          354 525 818, 731 454 404
 
MŠ Mokřiny:             354 525 898, 731 454 405

 


Příspěvky na MŠ + stravné - VŠECHNY MŠ

Výběr školného a stravného

leden – červen 2016

 

 1. 1. 2017 -  školné na leden

 

 1. 2. 2017 - školné na únor a stravné za leden

 

 1. 3. 2017 - školné na březen a stravné za únor

 

 1. 4. 2017 - školné na duben a stravné za březen

 

 1. 5. 2017 - školné na květen a stravné za duben

 

 1. 6. 2017 - školné na červen a stravné za květen

 

 1. 6. 2017 - stravné za červen

                        vyúčtování zálohy – předškolní děti

 

 

 

 

Výběrní doba:     7:00h –   8:00h

                            14:00h – 16:00h